WordPress主题导航源码webstackpro-支持个人自定义本地保存

终身会员99元,全站100%资源免费下载

  

介绍:

webstac++kpro很不错的一款导航源码,支持本地自定义导航 只保存在本地电脑不会被上传, 在线服务key:此 key 用于 1、添加网址时自动获取网址标题、关键字等信息的 api 验证 2、热搜榜、新闻源等卡片获取数据的 api 验证 可自定义css和JS代码,

WordPress主题导航源码webstackpro-支持个人自定义本地保存

WordPress主题导航源码webstackpro-支持个人自定义本地保存

WordPress主题导航源码webstackpro-支持个人自定义本地保存

WordPress主题导航源码webstackpro-支持个人自定义本地保存

下载链接:https://pan.baidu.com/s/1e7J4OYg2TrADx-KPH3QPcw?pwd=xxua

未经允许不得转载:阿国资源下载站 » WordPress主题导航源码webstackpro-支持个人自定义本地保存

赞 (0) 打赏